09 Ιουνίου 2011

ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πηγή esos.gr
Νωρίτερα από πέρσι (είχαν ανακοινωθεί στις 7 Ιουλίου) , πριν το τέλους του μήνα θα αναρτηθούν στα Λύκεια οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων για τα ΑΕΙ , που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την επόμενη ημέρα , μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών,  αρχίζει και η συμπλήρωση κατάθεση των μηχανογραφικών  από τους υποψηφίους σχετικά  με τα τμήματα που επιθυμούν να εισαχθούν.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες Σχολές επιθυμεί, από αυτές που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία:
α. Αν επιλέξει ένα μόνο από τα πέντε επιστημονικά πεδία πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ. υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο επιστημονικό πεδίο αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος. Για να δηλώσει π.χ. το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.
 
β. Αν επιλέξει δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκε το σχολικό έτος που απέκτησε την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό
πεδίο που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ.
αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο το οποίο έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής
κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου».
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο χορήγησης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ». Μαζί με την αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου και φωτοαντίγραφο της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται από τον υπάλληλο παραλαβής με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Η αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο γι' αυτό το λόγο εκπρόσωπό του στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο
από τον Υπουργό Παιδείας (το μήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης. Για φέτος, η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων υπολογίζεται να αρχίσει στις αρχές του Ιουλίου.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διευκολυνθούν και να έχουν άνεση χρόνου για να μελετήσουν τις οδηγίες σωστής συμπλήρωσης της αίτησης - μηχανογραφικού δελτίου αλλά και για να αναζητήσουν την αναγκαία πληροφόρηση για τα Τμήματα και τις Σχολές που τους ενδιαφέρουν, μπορούν έγκαιρα και αρκετά πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής,
να προμηθευτούν το υπόδειγμα του μηχανογραφικού δελτίου είτε από το Λύκειο είτε από το διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας : www.ypepth.gr/exams. Αφού το εκτυπώσουν και μελετήσουν και τις αναλυτικές
οδηγίες, το συμπληρώνουν και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια επιτροπή. Στο έντυπο αυτό μπορούν να σημειώσουν τις επιλογές τους, αφού τις συζητήσουν και με τους γονείς τους, τις οποίες θα υποδείξουν στον εντεταλμένο
για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή.
Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλος, αφού καταχωρήσει τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίνει στον υποψήφιο για να το παραβάλει με τις σημειώσεις του και να διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώρηση. Μετά τον έλεγχο αυτό και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των ενδεχόμενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το μηχανογραφικό δελτίο που παρέλαβε σε τρία (3) αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά
παραδίδεται στον υποψήφιο, το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ. Ε. για ένα έτος και το τρίτο στέλνεται στο Υπουργείο Παιδείας, όπου και φυλάσσεται για ένα έτος και μετά καταστρέφεται.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή:
― στους υποψηφίους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού τους δελτίου, αφού μετά την οριστική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του.
― στην προθεσμία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή αίτηση - μηχανογραφικό δελτίο για οποιονδήποτε λόγο.
Η διεξοδική μελέτη του και η σωστή χρησιμοποίησή του θα σε βοηθήσει να εξοικειωθείς με το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο ώστε κατά την υποβολή του να μην κάνεις λάθος στις επιλογές σου.
- Στην πρώτη σελίδα αναγράφονται τα ατομικά σου στοιχεία, το λύκειο αποφοίτησης, η διεύθυνση κατοικίας και το τηλέφωνό σου, ταεπιστημονικά πεδία που επέλεξες, ο συνολικός αριθμός προτιμήσεων, καθώς και η κατηγορία με την οποία είσαι υποψήφιος.
- Στις σελίδες 2 έως 6 αναφέρονται ταξινομημένες κατά επιστημονικό πεδίο όλες οι σχολές κ΄ τα τμήματα, στα οποία μπορείς να διεκδικήσεις την εισαγωγή σου με τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ κ΄ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄).
- Όταν διαπιστώσεις ότι είσαι καλά ενημερωμένος και δεν έχεις απορίες και αφού συζητήσεις με τους γονείς και τους καθηγητές σου, συμπλήρωσε προσεκτικά το υπόδειγμα αυτό για να το χρησιμοποιήσεις ως βοήθημα κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να βοηθηθείς στις επιλογές σου και στη σωστή συμπλήρωση του δελτίου σου.
Πρέπει να ξέρεις ότι:
α) Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου) που καθορίζεται από την Υπουργό Παιδείας και ανακοινώνεται από τα Μέσα Ενημέρωσης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν γίνεται δεκτό κανένα μηχανογραφικό δελτίο. Μετά την υποβολή του, το μηχανογραφικό δελτίο ούτε διορθώνεται ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των σχολών και τη σειρά αυτών.
β) Μπορείς να δηλώσεις όσες σχολές επιθυμείς, ακόμη και όλες, από αυτές που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔYΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Μπορείς να δηλώσεις τις σχολές με όποια σειρά επιθυμείς ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Αν δηλώσεις προτίμηση για σχολή που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία, τη δηλώνεις ΜΟΝΟ μια φορά.
γ) Δεν εισάγεσαι σε σχολή για την οποία δεν εκδήλωσες προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων σου εισάγεσαι σε περισσότερες από μια σχολές από αυτές που έχεις δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθείς σε αυτή που έχεις δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών σου πρέπει να εκφράζει την πραγματική σου επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνεις τη σχολή που πραγματικά επιθυμείς να εισαχθείς, άσχετα από τον αριθμό των μορίων σου, και μετά τις λοιπές.
δ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας σου με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας τη σχολή αυτή, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές.
Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση.
- Πρέπει να προσέξεις ιδιαίτερα, ώστε η αρίθμηση των προτιμήσεών σου να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησής σου.
- Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις σχολή στην οποία είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος.
- Αφού σημειώσεις στο παρόν υπόδειγμα τις επιλογές σου που εκφράζουν την πραγματική σου επιθυμία, πρέπει να προσέλθεις για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού σου δελτίου στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών που εδρεύει στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγεται το λύκειό σου στην προκαθορισμένη προθεσμία (περίπου το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου). Πριν την οριστική ηλεκτρονική υποβολή στην επιτροπή πρέπει να ελέγξεις ότι τα στοιχεία σου και οι επιλογές σου καταχωρίστηκαν ορθά και μετά να υπογράψεις τα τελικά τρία αντίγραφα, τα οποία είναι και τα μόνα έγκυρα.
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Τα αποτελέσματα επιλογής (εισαγομένων στις σχολές) θα ανακοινωθούν στο λύκειο το οποίο έχει εκδώσει τη “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” πρόσβασης με βάση την οποία υπέβαλες το Μηχανογραφικό σου δελτίο. Όλοι όσοι θα εισαχθούν σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα παραλάβουν το ατομικό δελτίο επιτυχίας τους από το ίδιο λύκειο δέκα πέντε (15) ημέρες περίπου μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η εγγραφή στη σχολή επιτυχίας γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και γνωστοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων επιλογής.
Γ΄ ΣYΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1, 2, 3, 5 και 16: Συμπληρώνονται από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Στην παράγραφο 16 αναγράφεται το λύκειο και ο κωδικός του λυκείου που εξέδωσε την τελευταία “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” πρόσβασης καθώς και το έτος χορήγησής της.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4: Αναγράφεις το λύκειο από το οποίο αποφοίτησες. Ο κωδικός του λυκείου καταχωρείται από την επιτροπήσυγκέντρωσης δικαιολογητικών.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 6, 7, 8, 9: Γράφεις σωστά, ευανάγνωστα και με κεφαλαία γράμματα τα ονομαστικά σου στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται
στο απολυτήριο που εκδόθηκε από το λύκειό σου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10: Αναγράφεις τη λέξη "ΑΓΟΡΙ" ή "ΚΟΡΙΤΣΙ" κατά περίπτωση.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11: Αναγράφεις το έτος γέννησης και αποφοίτησης από το λύκειο.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12: Αναγράφεις τη διεύθυνση κατοικίας σου και το τηλέφωνό σου ώστε, αν χρειαστεί, να μπορεί η υπηρεσία να επικοινωνήσει μαζί σου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13: Σημειώνεις τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα επιστημονικά πεδία των οποίων σχολές δήλωσες.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14: Αναγράφεις το συνολικό αριθμό των σχολών για τις οποίες δήλωσες προτίμηση.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15: Σημειώνεις την ένδειξη Χ κατά περίπτωση:
-στο τετραγωνάκι 1, αν αποφοίτησες από Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) το 2010.
-στο __________τετραγωνάκι 2, αν, ως κάτοχος απολυτηρίου από προηγούμενο έτος, συμμετείχες στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2010.
-στο τετραγωνάκι 3, αν, ως κάτοχος απολυτηρίου και “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ” πρόσβασης με τελευταίο έτος εξέτασης το 2008 ή 2009, είσαι υποψήφιος χωρίς νέα εξέταση, για το 10% των θέσεων εισακτέων με τη βαθμολογία που σημείωσες κατά την τελευταία συμμετοχή σου στις εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ ή του ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) το 2008 ή το 2009.
-στο τετραγωνάκι 4, εφόσον υποβάλεις και τη σχετική βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι ανήκεις στην ειδική κατηγορία
“ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ” και με την προϋπόθεση ότι είσαι κάτοχος Βεβαίωσης Πρόσβασης ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) έτους 2008 ή 2009 ή 2010 (γι αυτή την κατηγορία δεν ισχύει το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης).
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18:Οι υποψήφιοι με τις κατηγορίες 1,2, και 3 συμπληρώνουν και τα τρία ζητούμενα στοιχεία ανάλογα με το αν συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής ως υποψήφιοι ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄).
Δ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(1) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ".
(2) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ".
(3) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
(4) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
(5) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
(6) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
(7) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
(8) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε δύο από τα τρία ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
(9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
(10) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα “ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ”.
(11) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια",
"ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".
(12) Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τις συγκεκριμένες σχολές κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις πρέπει να υποβάλεις σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι, όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ΑΕΝ και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ΑΕΝ οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας).
Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
(13) Στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες και κατά συνέπεια το δηλώνουν ΜΟΝΟ όσοι υπηρετούν ήδη στο Πυροσβεστικό Σώμα.
(14) Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
(15) Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.
(16) Για τα Προγράμματα Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.
Ε΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οφείλει να διαθέτει υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και επάρκεια μουσικοθεωρητικών γνώσεων στις κατευθύνσεις: 1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής, 2) Βυζαντινής Μουσικής, 3) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, 4) Σύγχρονης Μουσικής και στις αντίστοιχες ανά κατεύθυνση ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών του τμήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας www.uom.gr.
ΣΤ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο υποψήφιος που δηλώνει το τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζει ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήμες. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.ionio.gr/depts/music.
27.YΠΕYΘYΝΗ ΔΗΛΩΣΗ YΠΟΨΗΦΙΟY: Ο αναγραφόμενος στο μηχανογραφικό αυτό δελτίο υποψήφιος δηλώνω ότι:
1) Οι αριθμητικές ενδείξεις που έγραψα δεξιά από τις σχολές ή τμήματα της προτίμησής μου φανερώνουν τη σειρά προτίμησής μου για την εισαγωγή μου σε κάθε μια από αυτές.
2) Δεν επιθυμώ την εισαγωγή μου σε όσες σχολές ή τμήματα δεν έχω δεξιά από αυτές ένδειξη προτίμησης.
3) Δεν έχω δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα στην οποία είμαι ήδη σπουδαστής.
4) Δεν έχω υποβάλει άλλο Μηχανογραφικό Δελτίο ο ίδιος ή με πληρεξούσιο για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
5) Βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που συμπλήρωσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου