26 Απριλίου 2010

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ

Ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με τιε εξετάσεις, επιλογή θεμάτων, διατύπωση ερωτήσεων και τη βαθμολόγηση γραπτών  προς    τους καθηγητές/τριες των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δίδαξαν τα μαθήματα: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνιολογία κατά το σχολικό έτος, 2009-2010 απέστειλε  ο Σχολικός Σύμβουλος Κοινωνιολογίας  Χρήστος Πατσός


Ειδικότερα η εγκύκλιος έχει ως εξής:
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι με αφορμή τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου ορίζεται από τα Π.Δ. 508/77, άρθρο 3, παρ.ΙΑ-ΙΒ, ΦΕΚ Α΄ 170. Π.Δ 465/81 άρθρο 10 παρ.1(ΦΕΚ 129/15-5-81 Α΄) ιδιαίτερα το άρθρο 3 &6, το Π.Δ 409/94 άρθρο 2 παρ.1-3, άρθρο 3 παρ. 2-6, άρθρο 4, παρ.2-6.
Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η ύλη αυτή δεν είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας.
Τα θέματα πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση πληροφοριακών γνωστικών στοιχείων και να διερευνάται η ικανότητα του μαθητή να εφαρμόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, να κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό. Οι ερωτήσεις για τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο είναι εννιά από τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν να απαντήσουν στις έξι.
Όσον αφορά τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Λύκειο η εξεταστέα ύλη για την Β τάξη καθώς και για τα μαθήματα της Γ΄ τάξης που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Δείτε το Π.Δ 60/2006 , Φ.Ε.Κ 65/30-4-2006 και συγκεκριμένα το άρθρο 15, παράγραφος η. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων. α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. β) Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο ή τρεις ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές, στις οποίες οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
Κατά την επιλογή των θεμάτων να έχουμε υπόψη μας ότι:
 • Οι ερωτήσεις πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατό περισσότερη από την εξεταστέα ύλη, να είναι αυτοτελείς, να συμφωνούν με τους διδακτικούς στόχους, να μην ελέγχουν μόνο ικανότητες απομνημόνευσης, αλλά και άλλες νοητικές δεξιότητες.
 • Κείμενα και σχόλια διδακτικών ενοτήτων δεν εξετάζονται.
 • Δεν εξετάζονται, επίσης προεκτάσεις, εκτός διδακτέας ύλης, που έγιναν στην διάρκεια των μαθημάτων.
Κατά τη διατύπωση των ερωτήσεων ανάπτυξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου) πρέπει να αποφεύγονται:
 • Η μετατροπή των τίτλων ή υπότιτλων των σχολικών βιβλίων σε ερωτήσεις, επειδή κάτι τέτοιο ενισχύει την μηχανιστική αποστήθιση.
 • Τη χρησιμοποίηση όρων ή φράσεων που δεν είναι πλήρως κατανοητές από τους μαθητές. Όπου χρειάζεται η χρήση δυσνόητων όρων, πρέπει να δίνονται σχετικές επεξηγήσεις.
 • Η επικέντρωση των ερωτήσεων σε ορισμένα μόνο σημεία της διδακτέας ύλης.
 • Οι ερωτήσεις δοκιμίου και σύντομης ανάπτυξης δεν πρέπει να είναι γενικές, διότι σ΄αυτή την περίπτωση οι μαθητές παρασύρονται σε αόριστες απαντήσεις.
Για τις ερωτήσεις κλειστού τύπου προσέχουμε τα εξής:
 • Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι απαραίτητο να μην επιδέχονται απαντήσεις περισσότερες από μία.
 • Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού δεν πρέπει να προκύπτουν από τα συμφραζόμενα.
 • Οι ερωτήσει σωστού-λάθους να είναι ανεπιφύλακτα σωστές ή λάθος.
 • Να γνωρίζουμε ότι ασάφειες και λάθη στη διατύπωση των ερωτήσεων μπορεί να επιφέρουν προσφυγές και ακύρωση των εξετάσεων.
Κατά τη βαθμολόγηση των γραπτών προσέχουμε τα εξής:
 • Βαθμολογούμε γνώσεις, κριτική σκέψη , συνθετική και αφαιρετική ικανότητα και όχι τις προσωπικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις των μαθητών.
 • Στη βαθμολόγηση των ερωτήσεων σύντομης ανάπτυξης και ερωτήσεις δοκιμίου χρησιμοποιούμε κριτήρια που έχουμε καθορίσει εξαρχής, τα οποία ισχύουν για όλα τα γραπτά των μαθητών.
 • Τα λάθη υπογραμμίζονται με κόκκινο στυλό, χωρίς να διορθώνονται και οι ελλείψεις σημειώνονται με σταυρό ή με σταυρούς.
 • Η βαθμολόγησή μας πρέπει να διέπεται από τις παιδαγωγικές αρχές της αγάπης, της δικαιοσύνης και της επιείκειας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να ζητήσω από εσάς, όσο και από τους/τις Δ/ντές/τριες να μου στείλετε μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2010 στο e-mail: chripatsos@sch.gr, τα θέματα των εξετάσεων. Τα θέματα αυτά θα ταξινομηθούν και θα χρησιμοποιηθούν ως τράπεζα ερωτήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου