18 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Πηγή esos.gr
Στο προσχέδιο νόμου (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ) το οποίο  αποτελεί το αρχικό σχέδιο διαλόγου,αλλά μέχρι σήμερα δεν είχε δει το φως της  δημοσιότητας , και αναμένεται η πολιτική ηγεσία να το καταθέσει με τροποποιήσεις στο υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση , προβλέπεται και κανονισμός των σχολικών μονάδων . Ειδικότερα:
1. Η λειτουργία κάθε σχολικής μονάδας διέπεται από κανονισμό. Ο κανονισμός λειτουργίας καταρτίζεται  από  το  σχολικό  συμβούλιο,  ύστερα  από γνώμη της συνέλευσης των διδασκόντων,  και εγκρίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
2. Ο κανονισμός λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ρυθμίζει θέματα της σχολικής ζωής που αφορούν, μεταξύ άλλων, την παροχή κινήτρων αριστείας και ηθικών αμοιβών, την αποτροπή φαινομένων σχολικής βίας και προσβολής της αξιοπρέπειας των μαθητών, των διδασκόντων και του λοιπού προσωπικού, το περιεχόμενο και τον τρόπο επιβολής μέτρων εσωτερικής τάξης, τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τον έλεγχο της εισόδου τρίτων προσώπων στο σχολικό  χώρο,  την  καθαριότητα  των χώρων  κατά την ώρα της διδασκαλίας, τη χρήση και αξιοποίηση του διδακτικού υλικού καθώς και κάθε άλλο  θέμα που  δεν  ρυθμίζεται από  τις κείμενες διατάξεις και  αφορά τη σχολική ζωή.

3. Γραμματέας του σχολικού συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης διοικητικοί υπάλληλοι πο υ υπηρετούν στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν, εκπαιδευτικοί, ύστερα απ ό γνώμη του διευθυντή ή προϊσταμένου.

4. Στις σχολικές μονάδες που δεν συστεγάζονται σε σχολικό συγκρότημα, τα μέλη των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 και το μέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 συμμετέχουν υποχρεωτικά και στο συμβούλιο σχολικής κοινότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου  1  της
8440/24-2-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  (Β'  318),  ως  εκπρόσωποι της  συνέλευσης των διδασκόντων και των γονέων κατά τα οριζόμενα στην τελευταία διάταξη.
5. Η θητεία των μελών του σχολικού συμβουλίου διαρκεί δύο σχολικά έτη και  αρχίζει  από  την  έναρξη  του  πρώτου  σχολικού  έτους πο υ  ακολουθεί  τη συγκρότησή του.
6.   Το   σχολικό   συμβούλιο   συνεδριάζει,   υποχρεωτικά,   ύστερα   απ ό πρόσκληση  του  προέδρου  του,  τακτικά  τουλάχιστον  μία  φορά  το  μήνα  και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσει τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών με έγγραφη αίτησή του, στην οποία προσδιορίζει τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση του συμβουλίου. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του σχολικού συμβουλίου συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται απ ό το γραμματέα και επικυρώνονται από το συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση,  με επιμέλεια του προέδρου.  Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου  καλείται  να εκφράσει  τις απόψεις του,  χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
7. Το σχολικό συμβούλιο ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο διευθυντή και τη συνέλευση των διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας που αφορούν την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, τις συνθήκες υγιεινής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου