19 Αυγούστου 2010

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πηγή esos.gr
Tη διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, ετοιμάζει το υπ. Παιδείας  καθώς και την αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας.
Για το σκοπο αυτό θα διαθέσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.
 
Ειδικότερα η σχετική απόφαση ορίζει τα εξής:
    Φυσικό Αντικείμενο

Η διάχυση του ψηφιακού υλικού, αλλά και η απουσία κοινού προτύπου, αποτελούν το ένα σοβαρό πρόβλημα ομογενοποίησης της πληροφορίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί να το θεωρήσουν ένα χρήσιμο εργαλείο, που θα τους βοηθήσει να οργανώσουν καλύτερα τις διδασκαλίες τους στο σχολείο, αλλά και οι μαθητές να το δεχτούν ως ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στην σχολική τους τάξη. Η εξέλιξη και η διάδοση της τεχνολογίας επιτείνει το εν λόγω πρόβλημα την ίδια στιγμή που επιμέρους ψηφιακό υλικό δημιουργείται από σχολικές μονάδες, έχοντας σε πολλές περιπτώσεις ενσωματώσει χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης.
Σκοπό αποτελεί ο εμπλουτισμός μιας ενιαίας ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα έχει την δυνατότητα συλλογής του εκπαιδευτικού υλικού και των μετα-δεδομένων που το συνοδεύουν και του ίδιου του περιεχομένου, που πλέον θα περιγράφεται με τρόπο διαλειτουργικό προς μεγάλες ψηφιακές βάσεις γνώσης ή αντίστοιχες ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών καταλογοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, θα ενσωματώνεται και η δυνατότητα δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού με ανοιχτά πρότυπα και δημόσιες άδειες πρόσβασης. Μέσω της δημιουργίας της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας θα εξασφαλίζεται η ταξινόμηση και ευρετηρίαση των εκπαιδευτικών αντικειμένων, με επικαιροποίηση των ορολογιών κατάλληλων για εκπαιδευτική χρήση στις θεματικές περιοχές που εντάσσονται, ο διαμοιρασμός στην εκπαιδευτική κοινότητα συνθέσεων και παρουσιάσεων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, κυρίως με την μορφή σχεδίων μαθήματος, που θα είναι δυνατόν να διατίθενται για χρήση (αλλά και πιθανή τροποποίηση ή εμπλουτισμό) από άλλους εκπαιδευτικούς. Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη βοήθεια λογισμικού ανοιχτού κώδικα, όπου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό, συνεργασίας μεταξύ τους, από κοινού μελέτης και ηλεκτρονικής εκπόνησης και παράδοσης των εργασιών τους.
Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης εμπεριέχει το μεθοδολογικό πλαίσιο που αφορά τη διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιοποίησης των σχολικών βιβλίων και γενικότερα έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για την ακόλουθη ενότητα: Φυσικής Γλώσσας 21 για το σύνολο της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης
Σε σύνολο λοιπόν 21 μαθημάτων τόσο της Α/βάθμιας όσο και της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης θα διαμορφωθούν οι μεθοδολογίες ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και γενικότερα έντυπου υλικού, ώστε αυτά να είναι κατάλληλα να ενταχθούν άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση τα επιμέρους συμπεράσματα για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα ανιχνεύονται εγκάρσια στοιχεία (ανεξάρτητα από γνωστικό αντικείμενο), με στόχο τη διαμόρφωση ενός γενικού (κατά το δυνατόν) πλαισίου, που αφορά τη διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιοποίησης των σχολικών βιβλίων και γενικότερα έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα μαθήματα .
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα έχουν αναπτυχθεί, θα πραγματοποιηθεί η ψηφιακή διαμόρφωση για τα σχολικά βιβλία των μαθημάτων ελληνικής Γλώσσας.
Επόμενο στάδιο στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου είναι να εντοπιστεί, να αποτυπωθεί και να ενταχθεί το υλικό που έχει ήδη διαμορφωθεί ψηφιακά και έχει εν δυνάμει ενδιαφέρον για την εκπαίδευση στα μαθήματα της ελληνικής Γλώσσας. Το υλικό αυτό μπορεί να αναπτυχθεί ή να υφίσταται ήδη στο πλαίσιο παλαιότερων έργων ψηφιοποίησης είτε από το Υπουργείο Παιδείας και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, είτε από φορείς άλλων υπουργείων (π.χ. ψηφιακά αρχεία της ΕΡΤ, ΕΛΙΑ, βουλή των Ελλήνων, κλπ.). Σε όλες τις προαναφερθείσες διδακτικές ενότητες (21 μαθήματα συνολικά) θα αναζητηθεί πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο και θα προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε αναρτώμενο στην ψηφιακή πλατφόρμα να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο. Το πρόσθετο αυτό ψηφιακό υλικό θα αντιστοιχεί σε περίπου 10 διδακτικές ώρες ανά τάξη.
Συνοψίζοντας, οι δράσεις που θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του άξονα παρουσιάζονται ως ακολούθως:
1.    Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα της ελληνικής γλώσσας.
2.    Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων κι έντυπου υλικού για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας.
3.    Αναζήτηση, προσαρμογή ή/και ανάπτυξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας ώστε να ενταχθεί στην Ψηφιακή Βάση Γνώσεων.
καθώς και οι οριζόντιες υποστηρικτικές δράσεις:
4.    Δράσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης της παρούσας πράξης
5.    Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής     
6. Παραδοτέα πράξης    Τα παραδοτέα της πράξης είναι:
1    Διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού γενικότερα για τα Γλωσσικά μαθήματα
1.1    Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και γενικότερα έντυπου εκπαιδευτικού υλικού (Π4.1.1.)
2    Ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν αναπτυχθεί
2.1    Ψηφιακά διαμορφωμένα, σύμφωνα με προδιαγραφές, σχολικά βιβλία όλων των τάξεων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
2.2    Ψηφιακή διαμόρφωση Γραμματικής και Λεξικού της νεοελληνικής γλώσσας (για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση)
2.3    Ψηφιακή διαμόρφωση της Γραμματολογίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
2.4    Ψηφιακή διαμόρφωση του Ανθολογίου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (των Θ. Στεφανόπουλου & Στ. Τσιτσιρίδη)
3    Αναζήτηση και προσαρμογή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας
3.1    Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: Σώμα κειμένων και Συμφραστικοί πίνακες λέξεων για μείζονες Έλληνες ποιητές
3.2    Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον γεωγραφικό χώρο και στον ιστορικό χρόνο
3.3    Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών: Κατάλογος ρηματικών τύπων
3.4    Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών: Πολυμεσική Γραμματολογία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας
3.5    Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Η Ιστορία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (σε πολυμεσική μορφή)
3.6    Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Γλωσσάρι όρων της γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια
4    Δράσεις  εξωτερικής αξιολόγησης της παρούσας πράξης
4.1    Εξωτερική αξιολόγηση (από ανεξάρτητη ομάδα)
5    Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής
5.1    Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου