30 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ


ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

(μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας, ορφανοί από έναν ή δύο γονείς, διακριθέντες στον τομέα του αθλητισμού και στοιχειοθετούντες δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό ή αδελφή τους στην περιφέρεια ).
http://metegrafes.minedu.gov.gr
http://www.minedu.gov.gr
 1. Πολύτεκνοι γονείς και τέκνα πολυτέκνων (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004).
Ως πολύτεκνοι θεωρούνται όσοι πληρούν μια εκ των προϋποθέσεων του άρθρου πρώτου του ν. 1910/44 (Ά 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3454/06 (Ά 75).
 1. Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας (παρ.1 εδ.α άρθρου 1 ν. 3282/2004).
 2. Τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990, ΦΕΚ 120 Α΄ ( άρθρο 1παρ. 1 περ. β του ν.3282/2004.
 3. Ορφανοί φοιτητές ή σπουδαστές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (υ.α. Φ5/120703/Β3). Για τον υπολογισμό του μέσου όρου του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών των ορφανών από τον έναν ή και τους δύο γονείς δε λαμβάνεται υπόψη το ατομικό εισόδημα του αποβιώσαντος γονέα ή των αποβιωσάντων γονέων που είχαν τυχόν δηλώσει κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση μετεγγραφής (παρ.1 εδ. γ άρθρου 1 ν.3282/2004-Ά 208 και παρ. 2 άρθρου 12 ν. 3577/2007-Ά 130).
 4. Φοιτητές ή σπουδαστές που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα ΤΕΦΑΑ ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ πέτυχαν μια από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α' 121), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 στοιχείο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Ά 210) (παρ. 1 εδ. δ του άρθρου 1 του ν.3282/2004-Ά 208).
 5. Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων, οι οποίοι επιθυμούν τη μετεγγραφή τους σε τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. που δεν ανήκουν στα Τμήματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως τα τμήματα αυτά ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 3879/2010 και
 6. Αδέλφια που φοιτούν σε τμήματα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και που επιθυμούν τη μετεγγραφή τους κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε αντίστοιχα τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. του ιδίου νομού, τα οποία δεν ανήκουν στα τμήματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως τα τμήματα αυτά ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω (άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3282/2004, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 παρ. 3 του ν. 3879/2010).

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής των ανωτέρω κατηγοριών μετεγγράφονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό και πέραν του συνολικού ποσοστού των κάθε φύσεως μετεγγραφών και κατατάξεων που προβλέπεται στις παραγράφους 5(β), 2(β) και 3 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ Α' 208), όπως αντικαταστάθηκαν οι δύο τελευταίες από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 25 του ν3879/2010(Α163) αντίστοιχα.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για μετεγγραφή έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους. Εάν ο λόγος μετεγγραφής των κατηγοριών 3, 4, 5, 6 και 7 ανακύψει μεταγενέστερα, τότε οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1) Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι φοιτητές ή σπουδαστές που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες θα συνδέονται σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα όπου και θα πιστοποιείται η ταυτότητά τους. Περαιτέρω θα επιλέγουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν, θα καταχωρούν τα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας των ιδίων ή των γονέων τους, καθώς και το Τμήμα φοίτησης του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που φοιτά ή σπουδάζει ο αδελφός ή αδελφή τους, εφόσον ανήκουν στις κατηγορίες 1,2,3,4,5,6 και 7. Στο επόμενο στάδιο, οι φοιτητές ή σπουδαστές οφείλουν να επιλέξουν, ανάμεσα στους Νομούς όπου ευρίσκονται τα αντίστοιχα Τμήματα με το Τμήμα προέλευσης, εκείνον που είναι πλησιέστερος στον τόπο μόνιμης κατοικίας που δήλωσαν ή στην πόλη που φοιτά ή σπουδάζει ένας τουλάχιστον αδελφός ή αδελφή, εάν ανήκουν στις κατηγορίες 1,2,3,4,5 και 6 ενώ εάν ανήκουν στην κατηγορία 7 τα αδέλφια οφείλουν να επιλέξουν τον ίδιο Νομό. Σε καμία περίπτωση ο επιλεγείς Νομός δεν επιτρέπεται να συμπίπτει με αυτόν του Τμήματος προέλευσης. Εάν τα αντίστοιχα Τμήματα είναι περισσότερα του ενός σε ένα Νομό οι φοιτητές ή σπουδαστές θα ιεραρχούν τα προτεινόμενα Τμήματα ανάλογα με την προτίμηση μετεγγραφής τους σε αυτά και θα κατανέμονται στα αντίστοιχα Τμήματα σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρ. 1Α του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208, όπως προστέθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν3879/2010(Α163), διαδικασία.
2) Με την οριστικοποίηση της αίτησης οι φοιτητές ή σπουδαστές θα ενημερώνονται από το σύστημα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής καθώς και για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου.
3) Εντός επτά ημερών από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αιτήσεως ολοκληρώθηκε με επιτυχία, θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου για το Τμήμα υποδοχής που μετεγγράφονται. Ο φοιτητής ή σπουδαστής μετεγγράφεται αυτόματα από την τελευταία ενημέρωση του στο Τμήμα υποδοχής, υπό την διαλυτική αίρεση της έγκρισης της μετεγγραφής από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής και τον έλεγχο νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.. Εάν το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. κρίνουν ότι η μετεγγραφή δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί, τότε δεσμεύεται η Γενική Συνέλευση του Τμήματος να την ανακαλέσει και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος προέλευσης. Κατά της αναπεμπτικής απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι..
4) Η ηλεκτρονική αίτηση των φοιτητών ή σπουδαστών επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Ά 75).

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι φοιτητές ή σπουδαστές που ζητούν τη μετεγγραφή τους υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή του,
β) βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης,
γ) ατομικό δελτίο επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σε εξάμηνο μεταγενέστερο του πρώτου,
ε) έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής,
στ) βεβαίωση του τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής, εφόσον στοιχειοθετείται δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. και
ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, στην οποία βεβαιώνεται ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής και γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης των τέκνων και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (αποκλειομένου του βιβλιαρίου ταυτότητας πολυτέκνων που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή του), που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα και πιστοποιεί την ταυτότητα του πολυτέκνου με τις τυχόν στο μεταξύ επελθούσες μεταβολές των στοιχείων και της οικογενειακής του κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν.1910/1944 (Ά 229) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Ά 75 ). Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, υποβάλλεται έγγραφο αποδεικτικό της ηλικίας τους από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και Ληξιαρχική πράξη γέννησης των ιδίων και των αδελφών τους. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη, υποβάλλεται έγγραφο αποδεικτικό της ηλικίας τους από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών για τις γυναίκες.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη πλήρως ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α΄120), από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5.Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί της συνδρομής των προϋποθέσεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004, στην οποία αναφέρονται ιδίως το άθλημα στο οποίο διακρίθηκε ο αθλητής, η διοργάνωση στο πλαίσιο της οποίας διακρίθηκε και η ημερομηνία πραγματοποίησης της διάκρισης, η κατηγορία και η σειρά της διάκρισης, καθώς και η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο Γ.1 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α΄), εφόσον αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στην ίδια βεβαίωση βεβαιώνεται, προκειμένου περί ομαδικού αθλήματος, ότι ο αθλητής συμμετείχε στο 50% και άνω των αγώνων της διοργάνωσης.
Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει απαραιτήτως να είναι:
α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και
β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
(Για λόγους οικονομικούς ή υγείας και πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες)

1) Φοιτητές ή σπουδαστές που εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. για έναν από τους λόγους υγείας που κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Ά 156) έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ποσοστό θέσεων 5% επί του αριθμού εισακτέων σε οποιοδήποτε Τμήμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λόγω κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από υποψήφιους με μεγαλύτερη βαθμολογία δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο αντίστοιχο Τμήμα προτίμησής τους ή που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπέστησαν μια από τις σοβαρές ασθένειες που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Ά 156). Επίσης, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν και όσοι πάσχουν από τις παραπάνω σοβαρές ασθένειες και εγγράφηκαν σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να έχουν κάνει χρήση του σχετικού δικαιώματος εγγραφής καθ’ υπέρβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για έναν από τους λόγους αυτούς (παρ. 5(α) του άρθρου 1 του ν.3282/2004-Ά 208). Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή για έναν από τους λόγους υγείας της περίπτωσης αυτής έχουν μόνο οι νεοεισαχθέντες φοιτητές ή σπουδαστές που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εκτός αν ο λόγος μετεγγραφής ανακύψει μεταγενέστερα.
Ειδικότερα, στους δικαιούχους μετεγγραφής ανεξαρτήτως ποσοστού της περίπτωσης αυτής υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Ά 156), τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού Φ(shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης <35%), από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, από πρωτοπαθή πνευμονική υπέρταση, από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από το σύνδρομο Brugada, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, από κίρρωση ήπατος, από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, πάσχοντες από τη νόσο του Crohn, πάσχοντες από τη νόσο Wilson, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινω-μάτωσης (Recklinchausen), από πολλαπλούν μυέλωμα, από χρόνια σαρκοείδωση (μορφές μεγάλης βαρύτητας με πνευμονική εντόπιση), από αυτοάνοση ηπατίτιδα, από τραυματική απώλεια και των δυο όρχεων ή αμφίπλευρη ορχεκτομή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, καθώς και από διάσπαρτο ερυθυματώδη λύκο ή σκληροδερμία με προσβολή των πνευμόνων (πνευμονική ίνωση, πνευμονική αγγειίτιδα), ή των νεφρών (κρεατινίνη ορού >3 ή clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή μερική κολεκτομή.

2) Φοιτητές ή σπουδαστές οι οποίοι είναι γονείς ή τέκνα, ή αδελφοί ή σύζυγοι ατόμου που είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%(αρθρο 1 παρ. 5 περ., β του νόμου 3282/2004,όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 4 του νόμου 3879/2010, μετεγγράφονται σε ποσοστό 1% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής. Στις περιπτώσεις αυτές, για την αποφυγή της υπέρβασης του ποσοστού μετεγγραφής, μεταξύ υποψηφίων με τις ίδιες προϋποθέσεις λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του οικογενειακού εισοδήματος, ή, αν υπάρχει ίσος μέσος όρος εισοδήματος, η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης ή ο συνολικός αριθμός μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αν και η συνολική βαθμολογία είναι ίδια, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής (παρ. 5(β) του άρθρου 1 του ν.3282/2004-Ά 208, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 25 του ν3879/2010(Α163). Στην περίπτωση αυτή, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι ευρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών εκτός εάν ο λόγος μετεγγραφής προκύψει μεταγενέστερα.

3) Τα τέκνα των γονέων των οποίων ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Το δικαίωμα αυτό διατηρούν και όσοι βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης σε όλα τα υποχρεωτικά και με επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του ατομικού προγράμματος σπουδών του υποψήφιου για μετεγγραφή φοιτητή ή σπουδαστή. Οι μετεγγραφές της περίπτωσης αυτής δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν συνολικά σε ποσοστό το 14% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής και, ειδικότερα, οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 4% και οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
Για τα Τμήματα υποδοχής των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, οι μετεγγραφές της προηγούμενης περίπτωσης δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 9% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής και, ειδικότερα, οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 4% και οι μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών τους δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν σε ποσοστό το 5% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.
Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών με τον μικρότερο μέσο όρο οικογενειακού εισοδήματος. Αν υπάρχει ίσος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ στην περίπτωση που βρίσκονται στο τρίτο εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία είναι ίδιος/ίδια, τότε και μόνον τότε επιτρέπεται η υπέρβαση των ποσοστών μετεγγραφής (παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 Ά 208 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.3879/2010(Α163).

4) Φοιτητές ή σπουδαστές με αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι., διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων, εφόσον ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή έχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο ή στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους. Για τις μετεγγραφές σε Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης το ποσοστό των μετεγγραφομένων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 4% επί του αριθμού των εισακτέων του Τμήματος υποδοχής και ειδικότερα, το ποσοστό των μετεγγραφομένων που βρίσκονται στο πρώτο, στο τρίτο και στο πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 2%, το 1% και το 1%, αντίστοιχα. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τις ίδιες προϋποθέσεις, προηγούνται τα τέκνα των οικογενειών με τον μικρότερο μέσο όρο οικογενειακού εισοδήματος. Αν υπάρχει ίσος μέσος όρος οικογενειακού εισοδήματος, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός των μορίων που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ στην περίπτωση που βρίσκονται στο τρίτο ή πέμπτο εξάμηνο λαμβάνεται υπόψη η συνολική βαθμολογία που έχουν πετύχει οι υποψήφιοι στο Τμήμα προέλευσης στα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν και ο συνολικός αριθμός των μορίων ή η συνολική βαθμολογία είναι ίδιος/ίδια, τότε και μόνον τότε επιτρέπεται η υπέρβαση των ποσοστών μετεγγραφής Για τα Τμήματα υποδοχής Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. που βρίσκονται εκτός των παραπάνω περιοχών δεν τίθενται ποσοστιαίοι περιορισμοί ούτε περιορισμοί εισοδήματος. Ειδικά για τις μετεγγραφές σε Τμήματα υποδοχής εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται, χωρίς ποσοστιαίους περιορισμούς, η μετεγγραφή και των δύο αδελφών σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. (παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.3879/2010(Α163).
5) Φοιτητής ή σπουδαστής τρίτεκνης οικογένειας δύναται να υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής μετά τη λήξη της προθεσμίας(4-20/10/2010) απευθείας στο Τμήμα υποδοχής στην περίπτωση που το τρίτο τέκνο της οικογένειας γεννηθεί μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται στο α΄εξάμηνο σπουδών (αριθ. 387/2008 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Τμήματος ή στο Συμβούλιο του ΤΕΙ για έλεγχο νομιμότητας. Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης οι υποψήφιοι που μετεγγράφονται απαλλάσσονται από την εξέταση σε μαθήματα ή ασκήσεις που εξετάστηκαν με επιτυχία στο Τμήμα προέλευσης. Με την ίδια απόφαση οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές ή σπουδαστές υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα προέλευσης (παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν 3794/2009 Ά-156)
Κατά τον έλεγχο νομιμότητας εάν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δηλώσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου του ΤΕΙ είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος προέλευσης ( παρ. 10(α) του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν 3794/2009 Ά-156).
Κατά της αναπεμπτικής απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο της νομιμότητας της. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί επίσης, αυτεπαγγέλτως, εντός ενός (1) έτους, να ελέγξει τη νομιμότητα της πράξης του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω ελέγχους, ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ακυρώνει την πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και αναπέμπει την υπόθεση στο οικείο Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι..(παρ. 10(β) του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν 3794/2009 Ά-156

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός τριμήνου από την υποβολή του,
β) βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης,
γ) ατομικό δελτίο επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις,
δ) πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδεται από το τμήμα προέλευσης, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται σε εξάμηνο μεταγενέστερο του πρώτου,
ε) έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσίας ή λογαριασμός οργανισμού κοινής ωφελείας, από το οποίο προκύπτει ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής,
στ) βεβαίωση του τμήματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ή σπουδαστική ιδιότητα του αδελφού ή της αδελφής, εφόσον στοιχειοθετείται δικαίωμα μετεγγραφής σε σχέση με τον αδελφό ή αδελφή που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. και
ζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, στην οποία βεβαιώνεται ο τόπος κατοικίας του αιτούντος ή του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής και γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1. Ιατρική γνωμάτευση από πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή νοσηλευτικό ίδρυμα που είναι ΝΠΙΔ (παρ.5 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208 και άρθρο 5 ν. 3418/2005-Ά 287), ύστερα από εισαγωγή τους σε αυτό, καθώς και το κατά περίπτωση κατάλληλο αποδεικτικό υλικό που θα τους ζητηθεί και θα πιστοποιεί την ασθένεια από την οποία πάσχουν. Η εισαγωγή και γνωμάτευση αυτή και το προσκομιζόμενο λοιπό αποδεικτικό υλικό εξετάζονται από πενταμελή υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή με απόφαση του πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής ή του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. και η οποία αποτελείται από:
 • Τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Πανεπιστημίου με ειδικότητα χειρουργική, παθολογική και εργαστηριακή, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση από το συνολικό αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. αντίστοιχων ειδικοτήτων του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για μετεγγραφή.
 • Έναν εκπρόσωπο του ιατρικού συλλόγου της περιφέρειας της έδρας του Πανεπιστημίου υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο σύλλογο.
 • Ένα μέλος δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της Περιφέρειας στην οποία ανήκει το Πανεπιστήμιο υποδοχής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας.
Το όλο έργο της υγειονομικής επιτροπής συντονίζει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου υποδοχής.
Η υγειονομική επιτροπή της παραγράφου αυτής μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να παραπέμπει υποχρεωτικά εκ μέρους του Πανεπιστημίου υποδοχής υποψήφιους για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση και γνωμάτευση σε πανεπιστημιακό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Εφόσον το σχετικό αίτημα για εισαγωγή και περαιτέρω εξέταση υποβληθεί έστω και από ένα μέλος της επιτροπής, η παραπομπή είναι υποχρεωτική.
Η υγειονομική επιτροπή που συγκροτείται και λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιλαμβάνεται των αιτήσεων μετεγγραφής για τους λόγους υγείας της περίπτωσης αυτής των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής και το έργο της επιτροπής συντονίζει ο αντιπρόεδρος ακαδημαϊκών υποθέσεων ή ο αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Τ.Ε.Ι. υποδοχής.
Στις προβλεπόμενες θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με κλήρωση ιατροί αντίστοιχων ειδικοτήτων από το συνολικό αριθμό των μελών Ε.Π. της βαθμίδας του καθηγητή της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. υποδοχής ή του πλησιέστερου προς αυτό Τ.Ε.Ι. ή του ιατρικού Τμήματος του πλησιέστερου Πανεπιστημίου.
Οι ιατρικές εξετάσεις και γνωματεύσεις και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αντίστοιχες υγειονομικές επιτροπές σε κάθε Τμήμα υποδοχής διέπονται από τις διατάξεις του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ν. 2472/97 (Α΄50).
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2. Τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 1 και αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις 3 και 4), όταν κατά τα οριζόμενα στο αρ. 1 της με αριθ. Φ.5/127421/Β3/2004 (΄Β 1702) υπουργικής απόφασης, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών των ενδιαφερομένων αυτής της κατηγορίας, για την αποφυγή υπέρβασης του προβλεπόμενου στην παράγραφο 5(β) του άρθρου 1 του ν. 3282/2004 (Ά 208) ποσοστού μετεγγραφής μεταξύ περισσότερων υποψηφίων.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 3. και 4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του ενδιαφερομένου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών ή, αν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το λόγο μη υποβολής της και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Ά 75) με την οποία δηλώνονται τα απαιτούμενα ως άνω στοιχεία, από τα οποία θεμελιώνεται ο λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα όλων των φορολογούμενων μελών της οικογένειας του υποψηφίου, από κάθε πηγή, είτε δηλώνεται χωριστά είτε από κοινού.
Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία πρέπει απαραιτήτως να είναι:
α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και
β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 1. Εκτός από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της εγκυκλίου η Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής μπορεί να ζητά από τους υποψήφιους για μετεγγραφή φοιτητές ή σπουδαστές να προσκομίσουν συμπληρωματικά και οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο κατά την κρίση της δικαιολογητικό, που αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης.
 2. Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής από 1 έως 20 Οκτωβρίου. Οι υπαγόμενες στο κεφάλαιο Β κατηγορίες οφείλουν να υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 3. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 οι φοιτητές ή σπουδαστές των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής από 4 έως 20 Οκτωβρίου. Οι αιτούντες μετεγγραφή στις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής, οφείλουν να υποβάλλουν μέσα στην ίδια προθεσμία και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 4. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. που έχουν εισαχθεί στο εαρινό εξάμηνο σπουδών κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη και αιτούνται μετεγγραφής στο τρίτο και πέμπτο εξάμηνο σπουδών, επικαλούμενοι οικονομικούς λόγους, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής από 1 έως 15 Μαρτίου.
 5. Σε 10 εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής αιτήσεως μετεγγραφής οι φοιτητές ή σπουδαστές των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. οφείλουν να προσκομίζουν στις αρμόδιες Γραμματείες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και αναρτώνται από τις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής και προέλευσης τόσο στον διαδικτυακό τους τόπο όσο και στον πίνακα ανακοινώσεων τους. Αμέσως μετά την ανάρτηση του καταλόγου των μετεγγραφομένων οι Γραμματείες των Τμημάτων τον κοινοποιούν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 6. Σημειώνεται ότι όσοι ανήκουν στην κατηγορία της περ.1 του κεφαλαίου Β της παρούσης εγκυκλίου έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής και πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των αποτελεσμάτων από τα Τμήματα.
 7. Για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των τέκνων της περίπτωσης 1 και 2 του κεφαλαίου Α της παρούσας θεωρείται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης καθενός από αυτά.
 8. Οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι. οφείλουν άμεσα να συγκροτήσουν τις προβλεπόμενες πενταμελείς υγειονομικές επιτροπές οι οποίες θα βεβαιώνουν με πρακτικό τους ότι οι λόγοι υγείας εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Ά 156).
 9. Διευκρινίζεται επίσης, ότι το οικογενειακό εισόδημα απεικονίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης σαν το «δηλωθέν» (φορολογούμενο) εισόδημα, στο οποίο προστίθενται τα απαλλασσόμενα εισοδήματα καθώς και αυτά που φορολογούνται με ειδικό τρόπο (σχετικό το αριθ. 1007501/147/Α0012/22-2-2007 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).
Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, δεν υπολογίζονται ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυόμενων κ.λ.π.)
10.Στις περιπτώσεις του κεφαλαίου Β οι μετεγγραφές διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή ή σπουδαστή που υποβάλλεται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής και η οποία συνοδεύεται οπωσδήποτε από τα κατά περίπτωση ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο το φοιτητή ή σπουδαστή. Σε περίπτωση που η αίτηση μετεγγραφής υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο επιβάλλεται να βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων από αρμόδιο όργανο.
11.Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής του κεφαλαίου Β οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος υποδοχής, που είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ή στον τόπο κατοικίας του προσώπου σε σχέση με το οποίο στοιχειοθετείται το δικαίωμα μετεγγραφής. Σε κάθε περίπτωση ο Νομός που ευρίσκεται το Τμήμα υποδοχής δεν πρέπει να συμπίπτει με αυτόν του Τμήματος προέλευσης.
12.Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 ισχύει η ομαδοποίηση των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ως εξής: (παρ. 1Α του άρθρου 1, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν3879/2010(Α163).
Τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α) ως Πανεπιστήμια του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,
β) ως Τ.Ε.Ι. του Λεκανοπεδίου Αττικής νοούνται το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας,
γ) ως Πανεπιστήμια του νομού Θεσσαλονίκης νοούνται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, και
δ) ως Τ.Ε.Ι. του νομού Θεσσαλονίκης νοείται το ομώνυμο Τ.Ε.Ι.
Ο αριθμός των αιτουμένων μετεγγραφή φοιτητών και σπουδαστών στα τμήματα των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. των ανωτέρω ομάδων κατανέμεται στα αντίστοιχα Τμήματα κάθε ομάδας κατ’ αναλογία προς τον αριθμό εισακτέων των Τμημάτων αυτών. Ακολούθως, η μετεγγραφή των φοιτητών και σπουδαστών πραγματοποιείται στα Τμήματα αυτά με κριτήριο τον συνολικό αριθμό των μορίων που συγκέντρωσε κάθε ενδιαφερόμενος στις πανελλαδικές εξετάσεις σε σχέση με τη βάση εισαγωγής κάθε αντίστοιχου Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι η κατανομή αυτή ισχύει μόνο για τις αναφερόμενες στο κεφάλαιο Α κατηγορίες. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι οι σπουδαστές στο Τ.Ε.Ι Χαλκίδας, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής στο Νομό Αττικής και αντίστροφα οι σπουδαστές στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά ή Αθήνας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.
13.Η ύπαρξη αντιστοιχίας μεταξύ των Τμημάτων προκύπτει από τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων αριθμ. α) Β1/67859/5-7-2006 (Β΄874) με τη διόρθωση σφάλματος (Β’ 1289), όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αρ. Β1/99917/29-9-2006 (Β’ 1504), Β1/74221/10-7-2007 (Β’ 1252) και Β1/29826/23-6-2009 (΄Β 1321) και 6035/Β1/20-1-2010 (΄Β 67), όμοιες αποφάσεις για τα Πανεπιστήμια και β) 69066/Ε5/17-7-2006 (B’ 998), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 98659/Ε5/11-9-2007 (Β’ 1906) και 113685/Ε5/4-9-2008 (Α’ 1827) όμοιες αποφάσεις για τα Τ.Ε.Ι.. Αν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ Τμημάτων, η αναπεμπτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι δεσμευτική για τα οικεία Τμήματα.
14.Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης, η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και ο υπεύθυνος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής. Με την αριθ. Φ.1/126470/Β3/10.11.2005 (Β΄1613) υπουργική απόφαση έχει συσταθεί Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο , το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή κυρώσεων εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο με απόφασή του αποκλείει την επανεγγραφή του υπεύθυνου φοιτητή ή σπουδαστή στο Τμήμα προέλευσης με βάση την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
15.Τα Τμήματα παρακαλούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 να ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους μετεγγραφόμενους να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου του 2011. Ειδικά ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, που αφορούν στις μετεγγραφές των κατηγοριών του κεφαλαίου Ά, θα πρέπει να ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν.
16.Σημειώνεται ότι οι υποβάλλοντες ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής θα μπορούν να εγγράφονται στο Τμήμα υποδοχής από την τελευταία ενημέρωση τους μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου, οπότε και πραγματοποιείται η μετεγγραφή υπό την διαλυτική αίρεση της έγκρισης της από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής και τον έλεγχο νομιμότητας της τελευταίας από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι..
17.Αν διαπιστωθεί ότι πραγματοποιήθηκε μετεγγραφή χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή καθ’ υπέρβαση του νόμιμου ποσοστού ή χωρίς να υφίσταται αντιστοιχία μεταξύ των Τμημάτων προέλευσης και υποδοχής που δεν οφείλεται σε υποβολή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών ή αναληθούς υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, η αναπεμπτική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι δεσμευτική για το Τμήμα υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή η μετεγγραφή ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και ο μετεγγραφόμενος φοιτητής ή σπουδαστής διαγράφεται από τα μητρώα του Τμήματος υποδοχής και επανεγγράφεται στα μητρώα του Τμήματος Προέλευσης. (παρ. 10 του άρθρου του 1 ν. 3282/2004 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν 3794/2009 Ά-156).
18.Οι φοιτητές ή σπουδαστές του κεφαλαίου Β, που επέλεξαν διδακτικά συγγράμματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος “ΕΥΔΟΞΟΣ” και τα προμηθεύτηκαν ενόσω φοιτούσαν ή σπούδαζαν στο Τμήμα προέλευσης, έχουν την δυνατότητα αφότου μετεγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής να επιλέξουν εκ νέου συγγράμματα μέσω του ιδίου πληροφοριακού συστήματος. Οι φοιτητές ή σπουδαστές του κεφαλαίου Α δικαιούνται να επιλέξουν συγγράμματα μέσω του ίδιου πληροφοριακού συστήματος, μόνο αφού εγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
1.Οι φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση με ειδικές διατάξεις ή με προσαύξηση των μορίων εισαγωγής τους ή ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής
Οι διατάξεις περί μετεγγραφών, όπως τροποποιήθηκαν, εφαρμόζονται μόνο για όσους εισάγονται στα Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι. της χώρας με βάση τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και σπουδαστών που εισάγονται ως υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία όσων προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης καθώς και οι περιπτώσεις των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Εσπερινών Λυκείων και των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εισήχθησαν σε Τ.Ε.Ι. (παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3282/2004-Ά 208, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3404/2005-Ά 260, την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν 3794/2009-Ά 156 και την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν3879/2010(Α163).
2.Λόγω της απαγόρευσης των μετεγγραφών εξωτερικού (ν. 3027/2002-Α΄152) φοιτητές και σπουδαστές που εισάγονται σε Τμήματα ή Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχα Τμήματα ή Σχολές Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της χώρας.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3242/04 (Α’ 102) η αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) είναι αυτεπάγγελτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου