01 Ιουλίου 2010

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Νέες οδηγίες έδωσε σήμερα το υπ. Παιδείας προς τους υποψηφίους για τα ΑΕΙ που καλούνται να συμπληρώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν , αλλά και για το έργο των Επιτροπών συγκέντρωσης & ελέγχου δικαιολογητικών-μηχανογραφικών δελτίων .Ειδικότερα οι οδηγίες έχουν ως εξής:
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το μηχ/κό δελτίο υποβάλλεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Για διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε τα ακόλουθα:
Ο υποψήφιος προμηθεύεται το έντυπο υπόδειγμα μηχ/κού δελτίου είτε από το διαδίκτυο είτε από το λύκειό του είτε από την επιτροπή και αφού καταλήξει στις επιλογές του, ύστερα από μελέτη του και πιθανώς μετά από συνεργασία με τους γονείς του το προσκομίζει συμπληρωμένο σε ένα από τα μέλη της επιτροπής μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Το μέλος της επιτροπής επικυρώνει το αντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης μετά την επίδειξη του πρωτοτύπου και ελέγχει με προσοχή τη σωστή συμπλήρωση των προτιμήσεων του υποψηφίου και ειδικότερα ελέγχει αν:

- ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει σχολές από ένα ή δύο μόνο επιστημονικά πεδία όπως ενδεχομένως δικαιούται (σύμφωνα με τις διατάξεις των Υπουργικών απόφάσεων που έχουμε αναφέρει).
- έχει συνεχόμενη αρίθμηση στη σειρά των προτιμήσεών του
- ο αριθμός των σχολών που δήλωσε συμπίπτει με το σύνολο των προτιμήσεων που αναφέρει στην πρώτη σελίδα
  • οι σχολές που δήλωσε υπάγονται στα επιστημονικά πεδία που αναφέρει στην πρώτη σελίδα
  • δήλωσε στην πρώτη σελίδα την σωστή κατηγορία στην οποία υπάγεται
  • στο πρόγραμμα της εταιρείας ‘’ΕΠΑΦΟΣ’’ και στη βεβαίωση πρόσβασης υπάρχουν τα ίδια στοιχεία για τον υποψήφιο, δηλαδή 2ο μάθημα γενικής παιδείας ή 1ο μάθημα επιλογής ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) , μάθημα επιλογής Α.Ο.Θ καθώς και κατεύθυνση ή ειδικότητα του υποψηφίου. Τα στοιχεία της παραγράφου 18 που θα συμπληρώσει ο υποψήφιος αντιπαραβάλλονται με τα αντίστοιχα της βεβαίωσης πρόσβασης καθώς και με τα στοιχεία του προγράμματος εφαρμογής «μηχανογραφικών δελτίων» της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ.
Μετά τον πρώτο αυτόν έλεγχο και αφού γίνουν από τον υποψήφιο οι ενδεχόμενες διορθώσεις που θα επισημανθούν από το μέλος της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο ο υποψήφιος προσκομίζει το μηχανογραφικό στο μέλος της επιτροπής που έχει την αρμοδιότητα για την ηλεκτρονική παραλαβή του.
Το μέλος αυτό αφού δημιουργήσει αρχείο για τον υποψήφιο με την αναζήτηση των ατομικών του στοιχείων από το αρχείο του προγράμματος, καταχωρίζει τα μεταβλητά στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας "ΕΠΑΦΟΣ" που δημιούργησε το πρόγραμμα και στην συνέχεια καταχωρίζει τις προτιμήσεις του υποψηφίου πάντα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του προγράμματος.
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος για το 10% των θέσεων, προσέλθει σε άλλη επιτροπή συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων από αυτή που υπάγεται το σχολείο που έχει εκδώσει τη βεβαίωση πρόσβασης με την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις, τότε τα στοιχεία που τον αφορούν πληκτρολογούνται από τη βεβαίωση πρόσβασης. Στοιχεία επαλήθευσης μπορούν να αντληθούν από το πρόγραμμα εφαρμογής «μηχανογραφικών δελτίων» της εταιρείας ‘’ΕΠΑΦΟΣ’’ και συγκεκριμένα από την επιτροπή συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων στην οποία υπάγεται το σχολείο που έχει εκδώσει τη βεβαίωση πρόσβασης
Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης το μέλος της επιτροπής καλό είναι να δίνει τις κατάλληλες εντολές στο πρόγραμμα για να υποδεικνύει τα ενδεχόμενα λάθη που υπάρχουν (π.χ. διαφορά στο σύνολο των σχολών, ύπαρξη κενών κ.λ.π.) και αφού ενημερώσει σχετικά τον υποψήφιο εκτυπώνει και του δίνει πρόχειρο αντίγραφο προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις στην πρόχειρη αυτή εκτύπωση. Ο υποψήφιος αφού προβεί στις ενδεδειγμένες διορθώσεις, (κατά προτίμηση με κόκκινο στυλό) και μετά από αντιπαραβολή με άλλο μέλος της επιτροπής για να διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει λάθος στην καταχώριση των προτιμήσεων από τον χειριστή του Η/Υ επανέρχεται στον υπάλληλο που έκανε την αρχική καταχώριση, ο οποίος μετά την καταχώριση των ενδεχομένων διορθώσεων εκτυπώνει ένα αντίγραφο από το οποίο τα λοιπά μέλη της επιτροπής κάνουν τον τελικό έλεγχο σε αντιπαραβολή με το έντυπο μηχανογραφικό δελτίο και σε συνεργασία πάντα με τον υποψήφιο, ο οποίος πρέπει να ελέγξει το τελικό μηχανογραφικό προσεκτικά. Εφόσον υπάρχει πλήρης ταύτιση του ηλεκτρονικού και εντύπου μηχ/κού υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χειριστής του Η/Υ παραλαμβάνει το μηχανογραφικό και εκτυπώνει τρία (3) αντίγραφα τα οποία σφραγίζονται και υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ένα από τα αντίγραφα παραδίδεται στον υποψήφιο, ένα μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά τηρείται στο αρχείο της Επιτροπής μέχρι τον Μάϊο του επομένου έτους οπότε και καταστρέφεται.
Το τρίτο αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου ταξινομημένο κατά τερματικό συσκευάζεται σε δέμα και συνοδεύεται με ξεχωριστό φάκελλο που περιέχει τις αντίστοιχες δισκέτες (δυο αντίγραφα δισκετών) και τη συγκεντρωτική κατάσταση ανά τερματικό. Οι δισκέτες και τα αντίγραφα θα συνοδεύονται με διαβιβαστικό στο οποίο θα αναφέρονται ο αριθμός μηχανογραφικών δελτίων και δεμάτων ανα Η/Υ, καθώς και ο αριθμός των δισκετών με το σύνολο των υποψηφίων που αντιστοιχεί σε κάθε δισκέτα και θα αποστέλλονται στη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ( Α. Παπανδρέου, Μαρούσι, Τ.Κ. 15180, γρ. 0027, τηλέφωνα 210-3442708, 210-3442026) είτε με εκπρόσωπο της Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε είτε με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ – ΠΟΡΤΑ των ΕΛΤΑ. Στο διαβιβαστικό θα αναφέρεται επίσης το όνομα και το τηλέφωνο (κινητό και σταθερό) ενός υπεύθυνου της επιτροπής, για διευκρινίσεις τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν μετά την αποστολή των δισκετών.
Διευκρινίζεται ότι κατά την αποστολή των δισκετών στην Διεύθυνση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στέλνονται μαζί τα επιπλέον δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι απόφοιτοι Εσπερινών Λυκείων και οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης τα οποία τοποθετούνται σε ειδικό υποφάκελο με τη σχετική ένδειξη.
Μπορεί κατά την εκτίμησή σας η αποστολή να γίνεται ενιαία κατά Δ/νση μετά από συνεννόηση με τα αντίστοιχα Γραφεία Δ.Ε.
Για πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των μηχ/κών δελτίων μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τηλ.210-3443606 και στα τηλέφωνα της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων 3442099 – 3442684 και 3442645 .
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι μετά την οριστική παραλαβή και κυρίως μετά την λήψη των αντιγράφων (δισκέτες) που αποστέλλονται στη Μηχανοργάνωση δεν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση στο αρχείο για την φύλαξη του οποίου υπεύθυνος είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις μηχανογραφικό δελτίο διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες ειδικότερα:
1. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2010 που πήραν φέτος το απολυτήριο της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) και συμμετείχαν στις φετεινές πανελλαδικές εξετάσεις.

2. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, όσοι δηλαδή είχαν πάρει το απολυτήριό τους προγενέστερο έτος και συμμετείχαν στις φετεινές πανελλαδικές εξετάσεις του ΓΕΛ [ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), εφόσον ήταν απόφοιτοι ΕΠΑΛ].

3. Στην τρίτη κατηγορία υπάγονται οι ΚΑΤΟΧΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ή 2009 χωρίς νέα εξέταση, όσοι δηλαδή συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄ ) και απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης το 2008 ή το 2009 και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το τρέχον σχολικό έτος. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 6 της αριθμ.Φ253/28934/β6/2006 (ΦΕΚ391 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση για όσες Σχολές ή Τμήματα επιθυμούν από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο κατά ανώτατο όριο επιστημονικά πεδία, με οποιαδήποτε σειρά και με τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α΄), οι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης ημερησίων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) μπορούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων μόνο για τα δύο ακαδημαϊκά έτη που έπονται του έτους της τελευταίας εξέτασής τους.
Εκτός των ανωτέρω τριών κατηγοριών δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου έχουν και όσοι ανήκουν στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης (παραγρ. 7 άρθρ. 1 της αριθμ. Φ.151/20049/Β6/07 ΦΕΚ 272τ. Β΄ Υπουργικής Απόφασης) και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Πρόσβασης του έτους 2008 ή 2009 ή 2010. Επίσης δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου έχουν και οι απόφοιτοι Εσπερινού Γενικού Λυκείου ή Εσπερινού ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου2 του Ν. 2525/97, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΦΕΚ 90 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της αριθ Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Οι απόφοιτοι εσπερινών ΓΕΛ ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) δεν μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων εισακτέων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί στα μέλη των επιτροπών συγκέντρωσης μηχανογραφικών δελτίων ότι πρέπει να γνωρίζουν τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται στις κατηγορίες 1 και 2 και 3 σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικών δελτίων προκειμένου να ελέγχουν και να κατευθύνουν σωστά τους υποψηφίους κατά την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του προγράμματος εφαρμογής «μηχανογραφικών δελτίων» καθώς και τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσβασης του υποψηφίου.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Όσοι από τους παραπάνω επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην Επιτροπή του Α΄ Κεφαλαίου της παρούσας από 7 μέχρι και 20 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του εντύπου που οι υποψήφιοι προμηθεύονται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΔΒΜΘ στο διαδίκτυο (www.ypepth.gr/exams)
ή από το Λύκειό τους για να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο προκειμένου να υποβοηθηθούν στην σωστή συμπλήρωση των προτιμήσεών τους. Επισημαίνεται ότι το έντυπο αυτό δεν υποβάλλεται στην επιτροπή .
Η υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου γίνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του.
Μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο ο υποψήφιος υποβάλλει:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει. Αν ο τίτλος αυτός προέρχεται από ξένο σχολείο συνυποβάλλεται και βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό από την οποία να προκύπτει η δυνατότητα για εισαγωγή του σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Εφόσον ο τίτλος προέρχεται από σχολείο που λειτουργεί στο εσωτερικό εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διεύθυνσης Δ.Ε. για την νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης της παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΦΕΚ 90 – Α΄) το οποίο επικυρώνεται από το μέλος που ελέγχει τα δικαιολογητικά μόνο με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στο σημείο αυτό επειδή το συγκεκριμένο μέτρο έχει ιδιαίτερη σημασία.Δεν θα παραλαμβάνεται κανένα μηχανογραφικό αν δεν επιδεικνύεται στην Επιτροπή η πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης, η οποία μπορεί να ζητείται και σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο της κατάθεσης.
2. Αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Εσπερινού Λυκείου εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλει και βεβαίωση του οικείου σχολείου από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησε και τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο εκτός αν υπάγεται σε εξαιρέσεις οπότε αντί της βεβαίωσης φοίτησης υποβάλλει κατά περίπτωση :
ι. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός τουλάχιστον των γονέων ή
ιι. Απόφαση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής από την οποία να προκύπτει η άνω του 67% αναπηρία του ενός τουλάχιστον των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλειά του ή
ιιι. Βεβαίωση οικείου Λυκείου από την οποία να προκύπτει ότι ενεγράφη στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του ή
ιv. Βεβαίωση οικείου φορέα ότι κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην τελευταία τάξη του Εσπερινού Λυκείου ακολουθούσε πρόγραμμα απεξάρτησης το οποίο λειτουργούσε τις προμεσημβρινές ώρες της ημέρας.
3. Ο υποψήφιος που ανήκει στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης εκτός των ανωτέρω υπό στοιχεία α-β της παραγράφου 1 του κεφαλαίου αυτού δικαιολογητικών συνυποβάλλει βεβαίωση Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος. Αν έχει μεταγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μεταγράφηκε σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Το μηχ/κό δελτίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται ΜΟΝΟ από τον ίδιο τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.
2. Στο τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εισάγονται μόνο πυρονόμοι, αρχιπυροσβέστες και πυροσβέστες - ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
3. Οι Αστυνομικοί δηλώνουν το τμήμα Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στο ειδικό πλαίσιο με την ένδειξη ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ. Οι υπόλοιποι την σχολή αυτή την δηλώνουν στο άλλο πλαίσιο με την ένδειξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.
4. Οι σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας ή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή οι Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν προσφέρουν θέσεις για την εισαγωγή υποψηφίων με την ειδική κατηγορία των αποφοίτων Εσπερινών ΓΕΛ ή εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) ή των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης. Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να δηλώνουν προτίμηση για τις συγκεκριμένες σχολές.
5. Οι υποψήφιοι που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο έτους 2010 «Προγράμματα» των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών θα πρέπει να ενημερωθούν ότι δεν απαιτείται προκαταρκτική εξέταση και δεν θα καταθέσουν συστατική επιστολή. Για την εισαγωγή τους θα ληφθεί υπόψη μόνο η βαθμολογία των μαθημάτων που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και το σύνολο των μορίων που συγκέντρωσαν.
6. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία των Μουσουλμάνων Δυτικής Θράκης δεν δηλώνουν επίσης προτίμηση για τα Τμήματα Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.
7. Ο υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο μηχανογραφικό δελτίο .

8. Όλοι οι υποψήφιοι ΓΕΛ των κατηγοριών 1, 2, 3 του Κεφ. Β΄ που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Σχολές ή Τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε με το 90% των θέσεων εισακτέων είτε με το 10% έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
α. Αν επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί πανελλαδικά και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 της αριθμ.Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) απόφασης που σας έχουμε διαβιβάσει π.χ. υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο επιστημονικό πεδίο αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε πανελλαδικά. Για να δηλώσει το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.
β. Αν επιλέξουν δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκαν το σχολικό έτος που απέκτησαν την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν θα πρέπει να έχουν εξεταστεί πανελλαδικά και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης π.χ. αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο το οποίο έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί πανελλαδικά στο μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία».
Αν ο υποψήφιος προτίθεται να επιλέξει το 5ο επιστημονικό πεδίο, το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας στο οποίο πρέπει να έχει εξετασθεί πανελλαδικά είναι τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Επιπλέον ο υποψήφιος πρέπει να έχει εξετασθεί πανελλαδικά και στο μάθημα επιλογής Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

γ. Κανένας υποψήφιος ΓΕΛ των κατηγοριών 1, 2, 3 δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
δ. Για κάθε ένα από τα δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία που θα δηλώσουν οι υποψήφιοι υπολογίζονται τα αντίστοιχα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ή αντικατάστασης με τους αντίστοιχους συντελεστές τους, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει εξετασθεί στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου.
Άν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος κατεύθυνσης, γενικής παιδείας ή επιλογής που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

9.Οι υποψήφιοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που κατέχουν τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι δύο (2) επιστημονικά πεδία ως εξής:
α. Αν επιλέξουν ένα μόνο επιστημονικό πεδίο, τότε έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα πέντε επιστημονικά πεδία αρκεί να έχουν εξεταστεί πανελλαδικά και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 της Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄)Υπ. Απόφασης.
β. Αν επιλέξουν δύο (2) επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα: Μαθηματικά II (Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου) και Φυσική II (Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γενικού Λυκείου), στα οποία υποχρεωτικά έχουν εξεταστεί πανελλαδικά. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξουν, ισχύει η επιφύλαξη της ανωτέρω περίπτωσης (α).
Κανένας υποψήφιος ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που είναι κάτοχος της Βεβαίωσης πρόσβασης δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξετασθεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξετασθεί πανελλαδικά στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
Άν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος γενικής παιδείας, επιλογής ή ειδικότητας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0).

10. Η αρίθμηση των προτιμήσεων πρέπει να είναι συνεχόμενη και ενιαία για τα δύο επιστημονικά πεδία, σαν οι σχολές και των δύο επιστημονικών πεδίων να ανήκουν σε ένα πεδίο.
11. Αν και στα δύο επιστημονικά πεδία που επιλέγει ο υποψήφιος περιλαμβάνονται κοινές σχολές ή τμήματα, αυτές δηλώνονται μόνο μία φορά και σε όποιο επιστημονικό πεδίο θέλει ο υποψήφιος, ανεξάρτητα με την κατεύθυνση που έχει τελειώσει. Η επιλογή για τις σχολές αυτές θα γίνει με βάση τον μέγιστο αριθμό μορίων που συγκεντρώνει για τα δυο επιστημονικά πεδία που δήλωσε κατά περίπτωση ο υποψήφιος. Αντίθετα αν η σχολή είναι ενταγμένη και σε άλλο επιστημονικό πεδίο το οποίο δεν δηλώθηκε από τον υποψήφιο τότε η επιλογή του στο τμήμα αυτό γίνεται με βάση το σύνολο μορίων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο που δήλωσε και στο οποίο είναι ενταγμένο το τμήμα αυτό.
12. Κάθε υποψήφιος που είναι κάτοχος της Βεβαίωσης πρόσβασης και ανήκει στις 3 κατηγορίες του Κεφ. Β΄ μπορεί να καταθέσει μηχανογραφικό δελτίο, ανεξαρτήτως του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης που πέτυχε ή του αριθμού μορίων που συγκεντρώνει. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και τις Υπουργικές Αποφάσεις Φ253/68528/Β6 (ΦΕΚΒ΄-918/24-6-2010) και Φ253/68532/Β6 (ΦΕΚΒ΄-918/24-6-2010), το βαθμολογικό κριτήριο της βάσης δεν ισχύει για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο Δ.Ε με απόφαση του προϊσταμένου συγκροτείται επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών - μηχανογραφικών δελτίων σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Φ 253/11152/Β6/2009 (ΦΕΚ 210 τΒ) και Φ253/45854/Β6/2010(ΦΕΚ 597 τΒ΄) ομοία.
2. Κάθε μία από τις Επιτροπές αυτές αποτελείται από :
α) Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης, ή του Γραφείου, κατά περίπτωση ως Πρόεδρο και
β) Δύο (2) εκπαιδευτικούς Δ.Ε ή διοικητικούς υπαλλήλους της οικείας υπηρεσίας ως μέλη.
Ως Γραμματέας ορίζεται εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος.
Αν το σύνολο των μαθητών και αποφοίτων που εξετάστηκαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της τελευταίας τάξης των Γεν. Λυκείων και ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε. είναι μεγαλύτερο από 200 και μέχρι 400 ορίζεται και ένα επιπλέον (τρίτο) μέλος στην επιτροπή, αν είναι μεγαλύτερο του 400 και μέχρι 600 ορίζεται και άλλο επιπλέον (τέταρτο) μέλος και ούτω καθεξής.
3. Κατά τον ορισμό των μελών ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να φροντίσει ώστε ορισμένα από τα μέλη της Επιτροπής να γνωρίζουν χειρισμό Η/Υ και αν είναι δυνατόν ένα από τα μέλη να είναι ο ΠΛΗΝΕΤ προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή στην ηλεκτρονική παραλαβή του μηχ/κού δελτίου. Χρήσιμο θα ήταν εξάλλου, εφόσον αυτό είναι εφικτό, κατά την κρίση σας το ένα από τα μέλη της Επιτροπής να προέρχεται από τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε που στελεχώνουν τα ΚΕΣΥΠ και Γραφεία ΣΕΠ της χώρας προκειμένου να παρέχεται η καλύτερη δυνατή συμβουλευτική στήριξη και πληροφόρηση των υποψηφίων ώστε να κάνουν τις καλύτερες γι’ αυτούς επιλογές.
4. Το έργο και ο τόπος λειτουργίας των Επιτροπών και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μηχ/κό δελτίο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπ/ση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2909/01 αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της αριθμ. Φ253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν το μηχανογραφικό δελτίο στην επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών – μηχανογραφικών δελτίων που υπάγεται το ΓΕΛ στο οποίο εξετάσθηκαν πανελλαδικά [άρθρα 6 και 10 της αριθμ.Φ253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β΄)Υ.Α].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου