19 Ιουλίου 2010

ΠΟΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αίτηση-Δήλωση για εγγραφή στους ενιαίους πίνακες (για τους κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης) από τους οποίους προσλαμβάνονται οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και διορίζονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά τη μεταβατική περίοδο 2010/11 και 2011/12, υποβάλλουν:

Για τους κλάδους Β/θμιας Εκπαίδευσης διευκρινίζονται τα εξής:1. Για τον κλάδο ΠΕ02-Φιλολόγων γίνονται επίσης δεκτά και τα πτυχία των Τμημάτων Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (άρθρο 26 παρ.3 του ν. 3577/2007)  και Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [π.δ. 9/2010 (ΦΕΚ 13 Α)].

2. Για τον κλάδο ΠΕ03-Μαθηματικών γίνεται επίσης δεκτό και το Δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή το πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3687/2008).

3. Για τον κλάδο ΠΕ04 γίνεται επίσης δεκτό και το Δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών (ΠΕ04.01) ή το πτυχίο του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου Ιωαννίνων ή πτυχίο του τμήματος Μοριακής Βιολογίας  και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης(ΠΕ04.04) ή το πτυχίο των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αντίστοιχα (ΠΕ04.05). Οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ04 θα δηλώνουν και την ειδικότητα στην οποία ανήκουν: ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων και ΠΕ04.05 Γεωλόγων [παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3687/2008 και άρθρο 39 του ν. 3794 /2009].

4. Για τον κλάδο ΠΕ09 Οικονομολόγων γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές και του τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

5. Για τον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

6. α. Για τον κλάδο ΠΕ12 Ραδιοηλεκτρολόγων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι φυσικού τμήματος πανεπιστημίων με ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ισότιμου με τα παραπάνω μόνο ενδεικτικά.
β. Οι ειδικότητες ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και  ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – ΠΕ12.10 Φυσικών-Ραδιοηλεκτρολόγων του κλάδου ΠΕ12 διορίζονται σε χωριστές θέσεις. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται η ενοποιημένη ειδικότητα ΠΕ12.05 και οι πίνακες θα καταρτιστούν ξεχωριστά ως εξής:
- ΠΕ12.05 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
- ΠΕ12.06 Ηλεκτρονικών Μηχανικών – ΠΕ12.10 Φυσικών- Ραδιοηλεκτρολόγων (ενοποιημένος).
7. Για τον κλάδο ΠΕ12.04 Μηχανολόγων Μηχανικών γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, εφεξής γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (πρώην Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

8. Από τις διατάξεις της αριθμ. 23987/Δ2/25-02-2008 (ΦΕΚ 328/τ.Β΄/28-02-08) κ.υ.α. ορίζεται ότι η παράγραφος γ΄ του άρθρου 2 της υπ΄ αρίθμ. 13934/Δ2/12-02-2001 (ΦΕΚ 204/τ.Β΄/02-03-01) κ.υ.α. αντικαθίσταται ως εξής: «για την ειδικότητα ΠΕ12.13 Περιβαλλοντολόγων: πτυχίο τμήματος Περιβάλλοντος, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχεδιασμού Νησιωτικού Περιβάλλοντος και Χαρτογραφίας (Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας) (Π.Σ.Ε.), Επιστημών και Πολιτισμού-Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος (Π.Σ.Ε.) ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας».

9. Για τον κλάδο ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ13, που απέκτησαν πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου μετά τις 30/6/1984, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση.

10. Για τον κλάδο ΠΕ14.04 Γεωπόνων- Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (πρώην Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (πρώην Τμήμα Φυτικής Παραγωγής), καθώς και του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (πρώην Τμήμα Ζωικής Παραγωγής) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

11. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ15-Οικιακής Οικονομίας γίνεται δεκτό μόνον Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής (άρθρο 21 παρ.1 του ν. 3475/2006).

12. α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 38834/Δ2/11-4-2007 Υ. Α. (ΦΕΚ 619 Β΄) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής κατά την κατεύθυνση σπουδών τους (κατεύθυνση Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου και κατεύθυνση Ενεργειακού Μηχανολόγου) εντάσσονται αντίστοιχα στις ειδικότητες Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων του κλάδου ΠΕ17 Τεχνολόγων. Η προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών-ωρομισθίων μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2006-2007 στην ειδικότητα Τεχνολόγων Ενεργειακής Τεχνικής υπολογίζεται εφεξής στην ειδικότητα στην οποία εντάσσονται κατά την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει.

                    β.  Σύμφωνα με την αριθμ. 62978/Δ2/01-06-2009 (ΦΕΚ 1068, τ. Β΄) κ.υ.α. συστήνεται η ειδικότητα ΠΕ17.12- Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και τυπικά προσόντα διορισμού ορίζονται πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.  2525/1997 (ΦΕΚ 188/23.9.1997 τ. Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
           Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της ανωτέρω ειδικότητας για τους διορισμούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3255/2004

13. α. Σύμφωνα με την αριθμ. 140340/Δ2/6-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2400/20-12-2007 τ.Β΄) στον κλάδο ΠΕ18 καταργείται η ειδικότητα ΠΕ18.06 Κοπτικής-Ραπτικής και ιδρύεται η ειδικότητα «Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενδυμάτων» με τυπικά προσόντα διορισμού το πτυχίο ΤΕΙ του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Η νέα ειδικότητα συγχωνεύεται με την ειδικότητα ΠΕ18.20-Κλωστοϋφαντουργίας με την ονομασία «Κλωστοϋφαντουργία-Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενδυμάτων ».
          Κατά τη μεταβατική περίοδο, αντί του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας γίνονται δεκτοί και οι έχοντες παιδαγωγική κατάρτιση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2525/1997.
    Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ότι στον κλάδο ΤΕ01-Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ οι ειδικότητες ΤΕ01.22-Κοπτικής Ραπτικής και ΤΕ01.27-Κλωστοϋφαντουργίας ενοποιούνται και η νέα ενοποιημένη ειδικότητα φέρει την ονομασία «Κοπτικής-Ραπτικής-Κλωστοϋφαντουργίας» (ΤΕ01.37).

                    β. Για τον κλάδο ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης απαιτείται πτυχίο Τεχνολογικού Εκπ/κού Ιδρύματος αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο σχολών Δραματικής Τέχνης της ημεδαπής αναγνωρισμένου από το ΙΤΕ ως ισοτίμου με ανώτερη ή ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης (αριθμ. Δ2/13934/12-02-2001 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 204 τ. Β΄ σε συνδυασμό με την αριθμ. 2578/12-9-2008 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων).  

               γ. Για τον κλάδο ΠΕ18.44 απαιτείται πτυχίο του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ή κάποιο ισοδύναμο προς αυτά της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [αριθμ. 20778/Δ2/3-5-2010 (ΦΕΚ 696 Β΄) κ.υ.α.]
    Οι υποψήφιοι του ανωτέρω κλάδου μπορούν να υποβάλουν αίτηση αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και στην περίπτωση που δεν διαθέτουν παιδαγωγικό πτυχίο (άρθρο 8 παρ. 7 του ν. 3194/2003).

14. α. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ19-Πληροφορικής Πανεπιστημίου απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (ή Ψηφιακών Συστημάτων, όπως μετονομάστηκε με το π. δ. 151/2009/ΦΕΚ 194 Α΄). ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ Τηλ/νιών και Δικτύων ή του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Επιστήμες και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Εφαρμογές τους», ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Επικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

     β. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ20-Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Αυτοματισμού ΤΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από τα ανωτέρω αναφερόμενα πτυχία ή διπλώματα στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής, κανένα δεν θεωρείται ότι είναι «καθηγητικής σχολής» και δεν υποκαθιστά το προσόν του παιδαγωγικού πτυχίου (ν. 3194/03 και Αποφάσεις ΣτΕ 3325 και 3326/03), εκτός από το τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων (ν. 3794/2009).

15. Για τον κλάδο ΠΕ40-Ισπανικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται ως τυπικό προσόν πρόσληψης Πτυχίο Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή πτυχίο Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντιστοίχου ειδικότητας ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο προγράμματος σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (αριθμ. 43140α /Δ2/17-08-2009 (ΦΕΚ 1802/31-08-2009, τ. Β΄) κ.υ.α.).

16.  Για τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ ειδίκευσης ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. ή πτυχίο και βεβαίωση ισοτιμίας του συγκεκριμένου πτυχίου με πτυχίο Μέσης Σχολής, από τον Ο.Ε.Ε.Κ, εάν δεν είναι σαφής η βαθμίδα εκπαίδευσης. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα. καθώς και Ελληνομάθεια σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. Β΄ του κεφαλαίου Γ΄ «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» της παρούσας.

17. Για τους υποψηφίους του κλάδου ΔΕ01 απαιτείται αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΠΘ πτυχίο Α΄ Κύκλου Τ.Ε.Ε. ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής ή Κατώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή πτυχίο και βεβαίωση από τον Ο.Ε.Ε.Κ, από την οποία να προκύπτει ότι είναι ισότιμο και αντίστοιχο με πτυχίο Κατώτερης Επαγγελματικής Σχολής, και τριετής (3ετής) επαγγελματική πείρα στην ειδικότητα μετά την κτήση του πτυχίου. Για τα πτυχία εξωτερικού απαιτείται ισοτιμία από τον Ο.Ε.Ε.Κ. από την οποία να προκύπτει η αντίστοιχη ειδικότητα καθώς και Ελληνομάθεια σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ.  Β΄ του κεφαλαίου Γ΄ «Απαιτούμενα δικαιολογητικά» της παρούσας.
            Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 4 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 το ν. 3687/08, στις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ 01 προηγούνται όσοι έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Η επαγγελματική πείρα αποδεικνύεται: α. Για τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην ΤΕΒΕ), από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναφέρονται η ιδιότητα και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και β. Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, από βεβαίωση του εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι στερούνται επαγγελματικής εμπειρίας, συμψηφίζεται ίσης χρονικής διάρκειας διδακτική προϋπηρεσία, η οποία δε μοριοδοτείται (παρ. γ άρθρο 2 του ν. 3687/2008).


Τα στοιχεία προέρχονται από την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας 73493 /Δ2 /23-06-2010   «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.5.2010 τ. Α΄)».

alfavita.gr

8 σχόλια:

 1. Να σας ρωτήσω αν γνωρίζεται, το Τμήμα στον Άγιο Νικόλαο "Χρηματ/κης κ' Ασφ/κης" εντάσσεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση? Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Νομίζω όχι. Τώρα ξεκαθαρίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του συγκεκριμένου τμήματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση! Την ίδια εντύπωση έχω κι εγώ αλλά κρατούσα μία επιφύλαξη μήπως δεν έχω ενημερωθεί για κάτι νεότερο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα,

  όπως διάβασα παραπάνω για το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας δεν θεωρείται ότι είναι «καθηγητικής σχολής». Επομένως, μετά την απόκτηση του πτυχίου πρέπει να παρακολουθήσουμε επιπλέον μαθήματα ενός ακαδημαϊκού έτους για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας;

  Ευχαριστώ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σας παραπέμπω στο link: http://www.ct.aegean.gr/el/news-phd/338--19 εκεί θα βρείτε τις κατάλληλες πληροφορίες. Σας υπενθυμίζω μετά το 2014 όσοι επιθυμούν να δώσουν στον ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας από όποια Σχολή και αν προέρχονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ευχαριστώ πολύ! Εννοείτε ότι αν τώρα δώσω ΑΣΕΠ, πριν από το 2014, δεν χρειάζεται να έχω το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας; Σε περίπτωση που χρειάζεται το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας πρέπει να το καταθέσω όταν θα κάνω τα χαρτιά μου για να δώσω εξετάσεις ή πρέπει να το παρουσιάσω όταν με καλέσουν σε κάποιο σχολέιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πρίν το 2014 δε χρειάζεται να έχετε το Πιστοποιητικό αυτό αναφέρει ο νόμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.
  Έχω τελειώσει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με κατεύθυνση ιστορία αρχαιολογία (έχω αναγνωρίσει τον τίτλο απο το ΔΟΑΤΑΠ) και βρίσκομαι στο τέλος σπουδών του μεταπτυχιακού μου τίτλου στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας με εξειδίκευση στην Κλασσική αρχαιολογία και την Αρχαία ιστορία, της Μακεδονίας (MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia). Έχω δικαίωμα να εργασθώ στην εκπαίδευση βάσει των πτυχίων αυτών. Αν αρνητική η απάντηση, τι επιπλέον θα μου εξασφάλιζε τη δυνατότητα αυτή??

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή